Ympäristövaikutukset

Puurakentaminen on ympäristöystävällinen, uusiutuvaan raakamateriaaliin perustuva rakennusmuoto. Kestävä puurakentaminen huomioi myös puuelementtien kierrätettävyyden ja minimoi hukan. Tällä sivulla esittelemme puurakentamisen tunnetut ympäristövaikutukset ja tulevaisuuden mahdollisuudet.

Kuinka paljon päästöjä massiivipuurakentaminen tuottaa ja sitoo?

Kolmasosa Suomen vuotuisista päästöistä syntyy rakentamisesta. Iso osa näistä päästöistä liittyy materiaalien, kuten teräksen, betonin ja lasin tuotantoon. Massiivipuurakentaminen on kerrostalojen rakennusmuoto, jonka vaikutus ympäristölle on positiivinen. Se sitoo lähes tuplasti yhtä paljon hiilidioksidia kuin mitä se päästää. Samaan aikaan yksi betonirakennus synnyttää enemmän päästöjä kuin yli tuhat suomalaista vuosittain.

Puurankainen rakennus ei toimi hiilivarastona samaan tapaan kuin massiivipuurakennus, vaikka se  onkin ekologisempi kuin betoninen vertailukappale. Puurakentamisella voidaan siis paitsi sitoa jo syntyneitä päästöjä myös vähentää niitä. Siksi puurakentamisella voidaan auttaa valtioita, kuntia ja yrityksiä saavuttamaan päästövähennystavoitteet tehokkaasti.

Yleisimmin ympäristövaikutuksia mitataan OneClick LCA-laskennalla. Se on elinkaariarviointi, joka kertoo, ovatko rakennuksen tai muun prosessin ympäristövaikutukset positiivisia, neutraaleja vai negatiivisia. Tämä laskenta ja mittaus on tärkeää, mutta Korepuu Oy:n kokemusten mukaan massiivipuurakentamisen hyödyt saadaan laajasti käyttöön tarkemmalla arvioinnilla ja kriteereillä. Ympäristövaikutusten tapauskohtainen arviointi, kuten EPD-ympäristöseloste tarjoaisi mittaamiseen pohjautuvaa laskentaa rakennusten hiilivaikutuksista. Yhdessä selkeiden kriteeristöjen kanssa seloste auttaisi vertailemaan rakennusten vaikutusta ympäristöön.

Lähde: Työmaakohtainen hiilijalanjälkilaskuri, Green Carbon Finland Oy ja Puurakentajat Group Oy, Maatullin koulu, 2021

Kuinka tehokasta metsänkäyttöä massiivipuurakentaminen on?

Puu on uusiutuva luonnonvara. Viikon aikana Suomessa hakattavasta saataisiin raaka-aine kaikkiin Suomessa vuoden aikana rakennettaviin kerrostaloihin. Suomen ilmastopaneelin mukaan massiivipuurakentaminen on metsien parasta käyttöä, sillä puu jatkaa elämäänsä hiilivarastona, kun sitä käytetään massiivipuurakennuksen elementtinä. Jos puu jätetään lahoamaan metsään, sen sitoma hiilidioksidi vapautuu lahotessa ilmakehään. Metsä kasvaa keskimäärin noin 150 vuotta, jonka jälkeen hiilensidonta hidastuu.

Kun puun elämä hiilivarastona jatkuu massiivipuurakennuksessa, metsästä vapautuu tilaa uusien, hiiltä sitovien puiden istutukselle. Rakentamalla kestäviä ja korjattavia massiivipuurakennuksia hiilen sidontaa voidaan pidentää jopa vuosisatoja.

Kuinka kierrätettäviä massiivipuurakennuksen elementit ovat?

Rakentamisen kiertotalouden edistäminen on välttämätöntä sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. Päättäjien tavoitteena on, että tulevaisuudessa rakennukset nähdään arvokkaana materiaalina, ja niitä pyritään huoltamaan ja käyttämään uudelleen mahdollisimman pitkään. Massiivipuukerrostaloissa käytettävät CLT-elementit ovat jopa 95-prosenttisesti kierrätettävissä, sillä elementit voidaan irrottaa toisistaan, leikata uuteen kokoon ja niistä voidaan tehdä uuden talon runko. Hukkaa syntyy ainoastaan jos ja kun puuta työstetään uuteen muotoon. Puurakennusteollisuuden kiertotaloudessa on valtava, toistaiseksi hyödyntämätön, potentiaali päästösäästöihin. Jotta potentiaali saadaan käyttöön, lainsäädäntö täytyy päivittää tukemaan puurakentamisen kiertotaloutta.

Miten massiivipuurakentamisesta tehdään entistäkin ekologisempaa?

Massiivipuurakentaminen on luonnollisesti vastuullista ja ympäristöystävällistä. Puutalon vastuullisuuteen vaikuttavat kuitenkin kaikki rakennusratkaisut ja hyödynnetyt materiaalit.

Rakenneoptimointi

Puun kysyntä on tällä hetkellä valtavaa. Puulla pyritään korvaamaan fossiilisia raaka-aineita myös muilla toimialoilla kuin rakentamisessa. Siksi on tärkeää, ettei puuta – tai muita luonnonvaroja – haaskata. Massiivipuurakennuksen rakenteita, kuten kantavia seiniä voidaan mitoittaa niin, että luonnonvaroja käytetään säästeliäästi.

Mittaukset: CLT-kerrostalon painuma vähäistä

Rakenneoptimoinnilla, eli massiivipuurakennuksen rakenteiden tarkalla mitoittamisella, voidaan välttää liiallinen puun kulutus. Rakenteiden optimoinniksi tarvittavat kantavat rakenteet sekä rakennuksen painuma tulee arvioidaan tarkasti. Turun Linnankadulla rakennuksen painumaa määriteltiin mittausjärjestelmän avulla. Mittaukset todistavat, että CLT-kerrostalon painuma on erittäin vähäistä ja koostuu kuormituksen aiheuttamasta painumasta, tärinäeristimien painumasta ja kosteudenmuutoksen aiheuttamasta painumasta.

Massiivipuukerrostalossa painumat ovat maltillisia ja hyvin hallittuja. Painumien hallintaan ei tarvita erikoisrakenteita ja normaalit suunnitteluratkaisut huomioivat painumat. Linnankadulla on seurattu painumaa jo kahden vuoden ajalta. Puun syiden suuntainen kutistuminen tai turpoaminen, eli kosteuseläminen on mittausten mukaan vain alle millimetrin per asuinkerros. Turussa tehtyjen mittausten tulokset ovat linjassa Ruotsissa tehdyn, massiivipuukerrostalojen painumaa selvittäneen tutkimuksen kanssa.

As Oy Lyhdynkantajassa mitataan CLT-kerrostalon painumaa. Puurakentajat Group Oy.

Materiaalivalinnat

Massiivipuurakennuksessa puu on päämateriaali. Myös muilla materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa rakennuksen ekologisuuteen. Ympäristöministeriön rahoittamassa Rakennetaan puusta: Muuntojoustava massiivipuurakennus painovoimaisella ilmanvaihdolla -hankkeessa selvitettiin, miten selluvilla voisi tarjota ekologisen vaihtoehdon massiivipuurakennuksen eristeeksi.

Lähteet
  1. Pääkuva: Supercellin toimistorakennus, Puurakentajat Group Oy.
  2. Työmaakohtainen hiilijalanjälkilaskuri, Green Carbon Finland Oy ja Puurakentajat Group Oy, Maatullin koulu, 2021
  3. IEA: Global Status Report for Buildings and Construction 2019
  4. Ilmastopaneelin raportti 3/2022: Metsät ja ilmasto: hakkuut, hiilinielut ja puun käytön korvaushyödyt
  5. Luonnonvarakeskus (LUKE), luke.fi
  6. Metsä Group: Puurakenteinen Metsä-paviljonki Tokion 2020 olympialaisten yhteyteen.
  7. Parkkisenniemi, J. 2019. Puukerrostalon rungon painuman mittaus. Metropolia Ammattikorkeakoulu, insinöörityö.
  8. Piccardo, C., Hughes, M. 2022. Design strategies to increase the reuse of wood materials in buildings: Lessons from architectural practice. Journal of Cleaner Production, Volume 368.
  9. Stora Enso: Stora Enso esittelee vastuullista puurakentamista Porin SuomiAreenalla.
  10. Verkerk, P.J. et al. 2022. How can forests and wood use help meet climate goals? Policy Brief 2. European Forest Institute.